Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die binnen ons bedrijf van kracht zijn. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

HUISREGLEMENT CAFÉ SPETTERS ZOETERMEER B.V.

Op het terrein en in het gebouw van Café Spetters Zoetermeer B.V. verder te noemen ‘Spetters’, is onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het terrein of het gebouw van Spetters verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan.

1. Parkeren

– Parkeren van auto, motor of (brom)fiets nabij het pand van Spetters geschiedt geheel op eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernieling of beschadiging.

2. Toegang

– Spetters dient voortdurend veiligheidsmaatregelen te treffen om de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen. Zodra de omvang van een groep of spanningen daartoe aanleiding geven, zal vanaf dat moment aan potentiële leden van dergelijke groepen de toegang tot de uitgaansgelegenheid worden geweigerd.

– Spetters verleent geen toegang aan mensen die in het bezit en/of onder invloed van drugs zijn. Ook mensen in kennelijke staat van dronkenschap worden niet toegelaten.

– Er wordt een minimumleeftijd van 18 jaar gehanteerd. Alleen na voorafgaand overleg met, en toestemming door, de directie van Spetters kan van deze regel worden afgeweken. De directie zal per situatie nadere voorwaarden stellen. Op verzoek van een toezichthouder bent u verplicht een geldige Nederlandse legitimatie (paspoort / ID-kaart / rijbewijs) te overleggen. Dit is bij wet geregeld per 1-1-2005.

– Elke toezichthouder / bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich na binnentreden van Spetters direct bij de bedrijfsleiding / directie te legitimeren. Art 5:12 Algemene wet Bestuursrecht

– Correcte kleding is in Spetters verplicht, indien u niet voldoet aan onze norm behouden wij ons het recht voor u de toegang te weigeren. Sportkleding en caps zijn niet toegestaan.

– Bij het betreden van de uitgaansgelegenheid verklaart u zich akkoord met visitatie van uw bagage en onderzoek aan kleding.

– In bewaring gegeven goederen/zaken worden maximaal 2 maanden bewaard, waarna zij zullen worden vernietigd.

– Voor uw en onze veiligheid zijn onze portiers/toezichthouders belast met de controle op de naleving van dit reglement. Zij treden op namens de directie en zijn derhalve bevoegd tot het geven van aanwijzingen aan u als bezoeker, welke door u dienen te worden opgevolgd.

– Bij constatering van niet-naleving van dit reglement, waarbij uw betrokkenheid wordt vermoed, verbindt u zich nu reeds voor alsdan om op eerste verzoek van onze portier/toezichthouder met hem mee te gaan en eventueel over het betreffende geval te worden gehoord.

– Over toepassing van de huisregels is geen discussie mogelijk tijdens de avond. Voor eventuele op en of aanmerkingen kan men zich uitsluitend schriftelijk (binnen 14 dagen) wenden tot de directie.

– Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie geluid en/of beeldmateriaal te maken in en om Spetters.

– Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan u de toegang, voor een bepaalde periode, worden geweigerd of ontzegd.

3. Wapens

– Het onder zich hebben van wapens en of munitie (vernoemd in de wapenwet) of voorwerpen die als wapen kunnen dienen zijn in en bij Spetters ten strengste verboden.

4. Drugs

– Het bezit of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden van drugs is bij en in Spetters ten strengste verboden. Indien u in het bezit blijkt te zijn van wapens en/of drugs worden deze goederen direct op eerste verzoek door u aan ons afgegeven en wordt e.e.a. afgehandeld conform de instructie en/of richtlijnen van Politie en Justitie.

5. Camera’s

– Voor uw en onze veiligheid houden wij mede toezicht doormiddel van camera’s. In geval van calamiteiten zullen de opgenomen beelden gebruikt worden ter identificatie.

6. Garderobe

– Kleding kan tegen betaling in bewaring worden gegeven bij de garderobe. U ontvangt daar een bewijsnummer of badge van afgifte. De vaste prijs van de garderobe is € 1,50 per item. Gebruik van de garderobe stellen wij verplicht voor alle bezoekers.

– Zonder ontvangstbewijs wordt geen enkel item teruggegeven. Bij verlies van het ontvangstbewijs bent u verplicht tot het einde van het evenement/avond te wachten; waar wij zullen proberen uw item(s) terug te vinden. Wij aanvaarden in het geval van verlies van het ontvangstbewijs echter geen enkele aansprakelijkheid.

– Gebruik van de garderobe is op eigen risico. De garderobe is niet verantwoordelijk voor enig verlies van jassen, tassen, helmen of paraplu’s. Uiteraard doen wij ons uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Bij verlies t.g.v. van grove nalatigheid van het garderobe personeel is de maximale aansprakelijkheid per item beperkt tot de aantoonbare dagwaarde van het item (door middel van het overleggen van een kopie van de aankoopbon) en gemaximaliseerd op € 150,00 excl. BTW.

– Het is niet toegestaan waardevolle goederen/zaken bij de garderobe in bewaring te geven. U dient waardevolle goederen bij u op zak te houden dan wel thuis te laten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade, verlies en/of diefstal van zaken van derden.

7. EHBO

– Indien u hulp wenst van de EHBO van Spetters, dient u de aanwijzingen van de dienstdoende hulpverlener strikt op te volgen.

– De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden, niet zijnde personeel van Spetters, of die welke het directe of indirecte gevolg zijn van het gebruik van alcohol of drugs.

8. Klachten

– Om zoveel mogelijk uw prettige en veilige verblijf in Spetters te waarborgen, worden ieders gedragingen getoetst aan de inhoud van dit reglement. Mocht u toch klachten hebben over de toepassing daarvan door ons personeel, dan kunt u daarmee terecht bij de bedrijfsleiding.

9. Alcohol

– Het is niet toegestaan aan personen jonger dan 18 jaar alcoholische dranken/mixen te gebruiken. Aan personen van 18 jaar en ouder is dit wel toegestaan. Mocht een persoon ouder dan 18 jaar, drank verstrekken aan een persoon jonger dan 18 jaar en hij/zij berokkend daarmee schade in welke vorm dan ook, aan Spetters, zal deze schade worden verhaald op de betreffende persoon.

10. Algemeen

– Handelingen en uitlating die duiden op racisme worden niet getolereerd.

– Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotiemateriaal binnen of buiten Spetters te verspreiden zonder toestemming.

– Het is verboden om eigendommen van Spetters mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen is men aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

– In ons bedrijf wordt meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in Spetters geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken. Oordopjes zijn, op bestelling, verkrijgbaar in Spetters.

– Het is verboden binnen te roken, bij overtreding zult u worden aangesproken op uw gedrag en kan u de toegang worden ontzegd. U kunt gebruik maken van ons terras op aanwijzing van ons personeel. Indien de deur gesloten is, kan er niet meer buiten gerookt worden op aanwijzing van ons personeel. Het is tevens verboden om glazen en/of flesjes mee naar buiten te nemen.

– Toiletruimten zijn voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan. Het is tevens verboden om glazen en/of flesjes mee het toilet in te nemen.

– Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen. Consumpties mogen alleen binnen Spetters genuttigd worden. Het is verboden glaswerk of consumpties mee naar buiten te nemen.

– Vanwege de grote drukte en in verband met de veiligheid kunnen we in sommige gevallen een beperkt aantal nieuwe klanten worden toegelaten. Klanten die in het weekend de toegang ontzegd worden nodigen wij ter kennismaking uit op woensdag.

– In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie van Spetters alsnog over mogelijk te nemen maatregelen.

– Van elk gepleegde strafbaar feit doen wij direct aangifte.

– Bij het niet naleven van (een of meer van) bovenstaande huisregels is het de gastheren toegestaan bij monde van de exploitant desbetreffende perso(o)n(en) de toegang tot de zaak te ontzeggen.